Prskavky Vánoční 5ks 40cm


Výrobca: Panta pyrotechnikKód produktu: SP31151Doprava a platba

0,73 €

Skladem
ks

Výrobca: Panta pyrotechnikKód produktu: SP31151Doprava a platba

Balení obsahuje 5 ks prskavek dlouhých 40 cm.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Nezapalujte prskavky v blízkosti hořlavých předmětů. Nezapalujte prskavky na vánočním stromečku! Prskavku uchopte za část k tomu určenou.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Počet kusov 5
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.3G