Fontánový mix 4ks


Fontánový mix 4ks viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: F2MDoprava a platba

3,43 €

Skladem
ks

Fontánový mix 4ks viac

Výrobca: Klasek pyrotechnicsKód produktu: F2MDoprava a platba

Fontánová mix, balenie obsahuje po 2ks F2DF, F2DD

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Podložka pod fontánou musí byť nehorľavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby sa neprevrhla. Po zapálení fontány ihneď odstúpte aspoň o 5 metrov. Zápalnice nikdy nezapaľujte tak, aby akákoľvek časť vášho tela bola nad výmetnou časťou fontány.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 4
Dĺžka efektu (s) 30
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.4G