Dymovnica proti krtkům 4ks


dymovnice odpudzujúce krtkov (dym + zápach) viac

Kód produktu: D3SKDoprava a platba

1,50 €

Skladem
ks

dymovnice odpudzujúce krtkov (dym + zápach) viac

Kód produktu: D3SKDoprava a platba

Dymovnice odpudzujúce krtkov (dym + zápach)

Video zatiaľ nie je dostupné.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Počet kusov 4
Dĺžka efektu (s) 180
Kategórie nebezpečenstva T1
ADR zaradenie 1.4G