Petardy Micro DUMBUM 25ks


Petardy MICRO DUMBUM 25ks s efektem exploze se zábleskem. Více

Výrobce: Klasek pyrotechnicsKód produktu: P2DDoprava a platba

13 Kč

Skladem
ks

Petardy MICRO DUMBUM 25ks s efektem exploze se zábleskem. Více

Výrobce: Klasek pyrotechnicsKód produktu: P2DDoprava a platba

Síla výbuchu 117dB z 8m.

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách zazní silná rána.Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 25 ran
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G