Petardy Double pirát škrtací 50 ks


škrtací petarda velká - dvě rány Více

Výrobce: Klasek pyrotechnicsKód produktu: K0203/2Doprava a platba

26 Kč

Skladem
ks

škrtací petarda velká - dvě rány Více

Výrobce: Klasek pyrotechnicsKód produktu: K0203/2Doprava a platba

síla výbuchu 116+116dB z 8m.

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách zazní silná rána.Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 50 ran
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G