Dětská pyrotechnika VELKÉ Bouchací kuličky


Velké barevné bouchací kuličky (průměr 14mm) Více

Výrobce: Klasek pyrotechnicsKód produktu: BK2VDoprava a platba

7 Kč

Skladem
ks

Velké barevné bouchací kuličky (průměr 14mm) Více

Výrobce: Klasek pyrotechnicsKód produktu: BK2VDoprava a platba

Velké barevné bouchací kuličky (průměr 14mm)

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 20
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G