Dětská pyrotechnika Včeličky 5ks


Dětská pyrotechnika Včeličky 5ks Více

Výrobce: Klasek pyrotechnicsKód produktu: DP1VCDoprava a platba

7 Kč

Skladem
ks

Dětská pyrotechnika Včeličky 5ks Více

Výrobce: Klasek pyrotechnicsKód produktu: DP1VCDoprava a platba

Žertovná pyrotechnika s létajícím světelným efektem, 5 ks.

Prohlédněte si video.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 5
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G