Dětská pyrotechnika Pooping dog 2ks


Dětská pyrotechnika Pooping dog 2ks Více

Výrobce: Panta pyrotechnikKód produktu: PPX0072Doprava a platba

59 Kč

Skladem
ks

Dětská pyrotechnika Pooping dog 2ks Více

Výrobce: Panta pyrotechnikKód produktu: PPX0072Doprava a platba

Pooping Dog 2ks. 2ks praskajících granulí.

Prohlédněte si video.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Položit na nehořlavý povrch. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 1m.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 2
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G