Rakety Rakety Fly Condor 4ks


Není skladem Sledovat dostupnost

99 Kč

Výrobce: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPRS0405 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Red Peony (1pc); 2505 Green Peony (1pc); 2501 Blue Peony (1pc); 2507 Multi-color Peony (1pc).

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 4 rány
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.3G