Pyrotechnika petardy Bouchající kobereček knallkette 24 ran
Pyrotechnika petardy Bouchající kobereček knallkette 24 ran

Petardy Bouchající kobereček knallkette 24 ran


Bouchající kobereček knallkette 24 ran Více

Skladem

75 Kč

ks

Výrobce: Comet Kód produktu: BAM-PII-2186 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Bouchající kobereček knallkette 24 ran Více

Bouchající kobereček 24 hlasitých ran

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách se začnou ozývat rány. Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 70 ran
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G