Pyrotechnika petardy Bouchající kobereček knallkette 24 ran
Pyrotechnika petardy Bouchající kobereček knallkette 24 ran

Petardy Bouchající kobereček knallkette 24 ran


Bouchající kobereček knallkette 24 ran Více

Výrobce: CometKód produktu: BAM-PII-2186Doprava a platba

75 Kč

Skladem
ks

Bouchající kobereček knallkette 24 ran Více

Výrobce: CometKód produktu: BAM-PII-2186Doprava a platba

Bouchající kobereček 24 hlasitých ran

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách se začnou ozývat rány. Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 70 ran
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G