Petardy APACHE WARIOR 6ks


APACHE WARIOR 6ks s efektem silná exploze se zábleskem.

Více

Výrobce: Panta pyrotechnikKód produktu: PPP3060Doprava a platba

39 Kč

Skladem
ks

APACHE WARIOR 6ks s efektem silná exploze se zábleskem.

Více

Výrobce: Panta pyrotechnikKód produktu: PPP3060Doprava a platba

Síla výbuchu 115dB z 8m

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a rychle odhoďte do bezpečné vzdálenosti. Po zhruba třech sekundách zazní silná rána.Nikdy neodhazujte do míst , kde se zrovna nacházejí lidé nebo zvěř!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet ran 6 ran
Kategorie nebezpečnosti F3 - od 21 let
ADR zařazení 1.4G