Kulová puma Dumbum triple 20mm 5ks
Kulová puma Dumbum triple 20mm 5ks

Kulová puma Dumbum triple 20mm 5ks


Kulová puma Dumbum triple 20mm 5ks Více

Skladem

249 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C320D Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kulová puma Dumbum triple 20mm 5ks Více

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Prohlédněte si video.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Kalibr 20mm
Počet ran 1 rána
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G