Fontána Signature range Vulkán 500g 2ks


práskajíci hvězdy + barevné hvězdy, 5m výška efektu, 2ks v balení Více

Skladem

479 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: F500SIG Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

práskajíci hvězdy + barevné hvězdy, 5m výška efektu, 2ks v balení Více

práskajíci hvězdy + barevné hvězdy, 5m výška efektu, 2ks v balení

Prohlédněte si video. 

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 2
Délka efektu (s) 45
Kategorie nebezpečnosti F2 - od 18 let
ADR zařazení 1.4G