Dortová fontána 6ks 20cm


stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 20cm, potravinářský atest!stříbrný papír pro 1ks

Více

Skladem

59 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: DF20CM Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 20cm, potravinářský atest!stříbrný papír pro 1ks

Více

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 20cm, potravinářský atest!stříbrný papír pro 1ks

Prohlédněte si video.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:  Podložka pod fontánou musí být nehořlavá a pevná. Fontánu postavte tak, aby se nepřevrhla. Po zapálení fontány ihned odstupte alespoň o 5 metrů. Zápalnici nikdy nezapalujte tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 6
Délka efektu (s) 60
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G