Dětský kalendář s 8 okýnky
Dětský kalendář s 8 okýnky

Dětský kalendář s 8 okýnky


Dětský kalendář s 8 okýnky. Obsahuje dětskou zábavní pyrotechniku. Více

Skladem

116 Kč

ks

Výrobce: Klasek pyrotechnics Kód produktu: P8DCH Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Dětský kalendář s 8 okýnky. Obsahuje dětskou zábavní pyrotechniku. Více

vylupovací dětský kalendář s 8 okýnky

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Parametry
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G