Dětská zábavní pyrotechnika Ground bloom flower 6ks
Dětská zábavní pyrotechnika Ground bloom flower 6ks

Dětská pyrotechnika Ground bloom flower 6ks


Dětská pyrotechnika Ground bloom flower 6ks Více

Kód produktu: P00221Doprava a platba

14 Kč

Skladem
ks

Dětská pyrotechnika Ground bloom flower 6ks Více

Kód produktu: P00221Doprava a platba

Efekt pozemní vír. 6 ks v balení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Položit na nehořlavý povrch. Zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 1m.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry
Počet kusů 6
Kategorie nebezpečnosti F1 - od 15 let
ADR zařazení 1.4G